MAJTUR

REGULAMIN

Regulamin (wersja: 0.95)

I. Informacje ogólne

1. Operatorem Systemu Rezerwacji w portalu www. Majtur.pl jest Cloud Sp. z o.o., z siedzibą w Mysłowicach 41-400, przy ulicy Okrzei 1/19, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000423718, NIP 2220894940, Regon 242989041.

2. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji.

3. Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji w portalu www.majtur.pl jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem, a Cloud Sp. z o.o.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. Klient jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu bez możliwości jego komercyjnego użytku.

II. Wstęp

1. Poprzez stronę internetową www. Majtur.pl Cloud Sp. z o.o. dostarcza platformę internetową, poprzez którą usługodawcy oferujący rezerwację hoteli oraz turnusów wakacyjnych mogą reklamować swoje usługi do sprzedaży, i przez którą odwiedzające ją osoby mogą dokonywać rezerwacji tych usług.

2. Dokonując rezerwacji przez system www. Majtur.pl użytkownik wchodzi w bezpośredni i prawnie wiążący stosunek umowny z obiektem, w którym dokonywana jest rezerwacja.

3. Od momentu dokonania rezerwacji, Cloud Sp. z o.o.działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą usług noclegowych, bądź biurem podróży, przekazując wymagane informacje dotyczące rezerwacji do Dostawcy i wysyłając Użytkownikowi w drodze wiadomości e-mail potwierdzenie rezerwacji w imieniu tego Dostawcy.

4. Zawierane za pośrednictwem portalu www.majtur.pl umowy, o których mowa powyżej są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców.

5. Założenie konta w portalu www.majtur.pl przez Usługodawcę oznacza zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą a Operatem Systemu na warunkach wskazanych w procesie rejestracji oraz niniejszym regulaminie.

III. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administrator - właściciel serwisu www.majtur.pl - spółka działająca pod firmą Cloud Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. Serwis - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują spółce Cloud Sp. z o.o. i które dostępne są pod adresem www.majtur.pl.

2. Moderator - osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników;

3. System Rezerwacji - program umożliwiający Użytkownikowi możliwości skorzystania z usług oferowanych przez zarejestrowanych w serwisie obiekty noclegowe w dowolnie wybranym mieście (kraj i zagranica) w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usług i ich zamówieniu (rezerwacja),

4. Użytkownik - osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i założyła indywidualne Konto w Serwisie;

a. w zakresie, w jakim dostęp do Serwisu i korzystanie z jego wybranych funkcjonalności nie wymaga rejestracji, Użytkownik oznaczać będzie również każdą osobę uzyskującą dostęp do Serwisu i korzystającą z jego funkcjonalności, a postanowienia Regulaminu będą miały do takich osób odpowiednie zastosowanie.

b. Osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca, Pasażer.

5. Konto - miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzić, modyfikować swoje dane, swoje zdjęcie oraz inne informacje związane z zarejestrowaniem w Serwisie. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

6. Dostawca - dostawca usług noclegowych, bądź biuro podróży, lub z nimi związanych, tj. partner Cloud Sp. z o.o. oferujący Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej www.majtur.pl usługi noclegowe bądź ofertę turnusu wakacyjnego.

7. Usługi noclegowe - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domków, miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych,

8. Produkty pakietowe - indywidualnie skonfigurowane przez Użytkownika w trakcie procesu rezerwacji rozwiązanie stanowiące pakiet podróży, w skład którego wchodzi kilka pojedynczych usług w zakresie rezerwacji usługi noclegowej wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi, dostępne za pośrednictwem portalu www.majtur.pl.

9. Elektroniczny instrument płatniczy - każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności instrument pieniądza elektronicznego lub kartę płatniczą.

10. Karta płatnicza - karta identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonania zapłaty z wykorzystaniem kredytu, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623 i Nr 91, poz. 870).

11. Głos - ocena w skali od 1 do 10, wystawiona określonemu Ośrodkowi poprzez Użytkownika.

12. Ban – blokada, trwała lub czasowa, w zależności od uznania Moderatora, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu, do Serwisu, Konta lub poszczególnych elementów Serwisu.

IV. Przedmiot Regulacji

1. Niniejszy Regulamin normuje zasady udostępniania na stronie internetowej www.majtur.pl usług noclegowych oraz turnusów wakacyjnych przez dostawców usług noclegowych i biura podróży- partnerów turystycznych Cloud Sp. z o.o. Użytkownikom, którzy chcą złożyć stosowną rezerwację.

2. Cloud Sp. z o.o.. zapewnia Użytkownikowi:

a. bezpośredni dostęp do oferowanych przez dostawców usług noclegowych i turnusów wakacyjnych, które dotyczą obiektów znajdujących się zarówno w kraju jak i za granicą

b. możliwość skorzystania z produktów pakietowych dowolnie i indywidualnie konfigurowanych.

c. Opcje społecznościowe, pozwalające:

i. Planować podróż;

ii. Dzielić się wrażeniami z pozostałymi użytkownikami

iii. Opisywanie wrażeń z podróży na indywidualnej Tablicy Użytkownika

V. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

1. Użytkownik może:

a. zmienić lub usunąć swoje dane za pomocą opcji Konta;

b. oddawać Głosy na poszczególne Obiekty oraz wyrażać o nich opinie zgodnie z własnymi odczuciami po skorzystaniu z usług Usługodawcy;

c. korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu;

2. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów, w szczególności fotografii. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.

3. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów,

b. przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,

c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a. prowadzenie działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej;

b. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej;

c. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;

d. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;

e. umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

f. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;

g. wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów;

h. umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu;

i. wystawianie nieprawdziwych ocen na temat prezentowanych na stronach Serwisu Usługodawców;

j. sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem;

k. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu i jego skutki.

6. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika może zostać nałożony Ban.

7. Jeżeli czasowy lub dotyczący części funkcjonalności Serwisu Ban nie spowoduje zaprzestania przez Użytkownika naruszania postanowień Regulaminu, dostęp Użytkownika do Serwisu może zostać trwale zablokowany.

8. Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w jakikolwiek sposób niespełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.

VI. Rejestracja

1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu co najmniej oznaczonych jako obowiązkowe pól formularza znajdującego się na stronach Serwisu.

2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, dopełni procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

4. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

5. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego numeru IP, nazwy użytkownika, miejsca i czasu aktywności w Serwisie w szczególności przy ocenach oraz dodanych przez Użytkownika materiałach.

6. Podanie przez Użytkownika w toku rejestracji informacji nieprawdziwych może skutkować trwałą blokadą Konta Użytkownika.

7. Użytkownik podając w toku rejestracji dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, jak również ich prezentację w Serwisie.

8. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.

9. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

10. Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą Użytkownik ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.


VII. Konto

1. Posiadanie Konta i Profilu w Serwisie jak również przeglądanie fotografii i innych materiałów oraz wyrażanie opinii jest bezpłatne.

2. Konta nie używane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego Konto może zostać stale lub czasowo zablokowane bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

4. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

5. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

6. Moderator Serwisu ma prawo nałożyć Ban na Konto Użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu.

7. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu z pomocą E-maila i Hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika.

8. Administrator świadomie nie udostępni Nazwy i Hasła Użytkownika osobom trzecim, o ile:

a. Nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa.

b. Nie będą żądały tego Sąd oraz uprawnione organy

9. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika bez świadomego udziału Administratora.

10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.

11. Użytkownik otrzymuje dostęp do następujących modułów:

a. Grywalizacja – w której może w formie gry zdobywać odznaki;

i. Odznaki nie uprawniają do otrzymania zniżek, preferencyjnych warunków ofert, itp.

b. Społecznościowy- w którym Użytkownik może wymieniać poglądy, spostrzeżenia i wrażenia z innymi użytkownikami w formie wiadomości tekstowych oraz plików graficznych;

c. Planer podróży – w którym Użytkownik może dokonywać planów wyjazdowych oraz noclegowych, udostępnionych Usługodawcom, mogącym złożyć indywidualne oferty dla Użytkownika;

d. Moduł Tablicy- w którym Użytkownik może dokonywać wpisów widocznych dla pozostałych użytkowników.

VIII. Usługodawcy

1. Usługodawcy zakładając konta i dokonując opłaty otrzymują dostęp do funkcjonalności portalu, w szczególności do możliwości publikowania i składania ofert Użytkownikom.

2. Usługodawca rejestruje się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej portalu.

3. Po rejestracji następuje weryfikacja Usługodawcy przez Administratora polegająca na zbadaniu rzeczywistej działalności Usługodawcy. Weryfikacja negatywna nie wymaga uzasadnienia i skutkuje usunięciem konta.

4. Moderator ma prawo zablokowania, bądź też usunięcia Konta Usługodawcy, wobec którego zachodzi podejrzenie o nierzetelne postępowanie wobec Użytkowników i nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.

5. Po pozytywnej weryfikacji Usługodawcy konto zostaje aktywowane z funkcjonalnością ograniczoną do przeglądania portalu oraz profili użytkowników. Wraz z informacją o aktywacji konta Usługodawca otrzymuje informację o wysokości opłaty abonamentowej, zgodnej z cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu oraz o terminie zapłaty, który wynosi 7 dni.

6. Po dokonaniu zapłaty konto Usługodawcy uzyskuje status aktywne i obejmuje następujące funkcjonalności:

a. Dostęp do portalu oraz profili użytkowników

b. Możliwość składania ofert indywidualnych użytkownikom

c. Możliwość publikacji swoich ofert na ogólnodostępnej giełdzie ofert, w ilości odpowiadającej wybranemu planowi abonamentowemu.

7. Usługodawca ma prawo usunięcia swojego konta na wyraźne żądanie. Kwota wpłaconego abonamentu nie podlega zwrotowi, nawet gdyby usunięcie nastąpiło przed jego upływem.

8. W ramach działań promocyjnych, pierwszy rok (począwszy od daty rejestracji) korzystania z systemu dla wszystkich Usługodawców jest darmowy. Uchylone zostają zatem wszystkie punkty dotyczące ponoszenia wszelakich opłat abonamentowych i ponoszenia cen dla Usługodawców.IX. Opinie

1. Użytkownik może dodać swoją pisemną opinię dotyczącą Usługodawcy, na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego Usługodawcy.

2. Użytkownik może dodać opinię wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z usług danego Usługodawcy w konkretnym terminie.

3. Opinia dotycząca Usługodawcy powinna:

a. zawierać łącznie nie więcej niż 5000 znaków;

b. zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Usługodawcy i związanych z nim usług;

4. Opinia dotycząca Usługodawcy nie może:

a. zawierać treści niedozwolonych, sprzecznych z prawem, niniejszym regulaminem oraz dobrymi obyczajami;

b. zawierać treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;

c. zawierać treści niezwiązanych z merytoryczną oceną Usługodawcy i związanych z nim usług we wskazanym w opinii czasie wyrażoną na podstawie własnych doświadczeń Użytkownika, który korzystał z Usługodawcy i związanych z nim usług;

5. Użytkownik może dodać jedną opinię o danym Usługodawcy jeden raz w roku kalendarzowym

6. Moderator może dokonać weryfikacji prawdziwości i rzetelności opinii Użytkownika, w szczególności opinii skrajnych. Opinie mogą być usunięte lub odrzucone z powodu podejrzenia zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą.

7. Moderator ma prawo zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika umieszczającego opinie naruszające postanowienia Regulaminu lub wobec którego zachodzi podejrzenie o dodawanie nierzetelnych opinii i nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.

8. Zabrania się dodawania opinii przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Usługodawcami ocenianymi lub konkurencyjnymi

9. Moderator nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub wystawionych opinii.

10. Opinie naruszające postanowienia Regulaminu mogą być usuwane lub moderowane bez uprzedzenia Użytkownika poprzez usunięcie fragmentów naruszających postanowienia Regulaminu.

11. Opinie w całości lub części w języku innym niż język polski mogą być usuwane lub moderowane bez uprzedzenia Użytkownika.

12. Opinie wyrażają opinię wyłącznie Użytkownika. Opinie umieszczane w Serwisie w żaden sposób nie pochodzą od Administratora, Moderatora ani nie stanowią odzwierciedlenia ich poglądów i opinii. Za treść opinii odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba (Użytkownik) umieszczająca opinię w Serwisie.

13. Dodając opinię Użytkownik oświadcza, że opinia jest oparta na jego własnych doświadczeniach i przedstawia jego rzeczywiste zdanie na temat ocenianego Usługodawcy. Potwierdza również, że nie ma powiązań osobistych ani służbowych z tym Usługodawcami ani jego właścicielem lub operatorem jak również Usługodawcą konkurencyjnym ani jego właścicielem lub operatorem oraz że nie czerpie korzyści finansowych ani żadnych innych w związku z napisaniem przedmiotowej opinii. Przyjmuje również do wiadomości fakt, że Administrator nie toleruje opinii nieprawdziwych lub w inny sposób naruszających Regulamin i w przypadku ich ujawnienia W przypadku opinii naruszających postanowienia Regulaminu, a w szczególności opinii, których treść może naruszać przepisy prawa, Administrator poza środkami wskazanymi w Regulaminie może skorzystać ze środków przewidzianych odpowiednimi przepisami.

14. W celu weryfikacji opinii, należy wpisać w odpowiednie pole numer telefonu komórkowego, na który zostanie przesłany kod weryfikacyjny. Po wpisaniu kodu i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, recenzja zostanie opublikowana w Serwisie.

15. Użytkownik - operator lub właściciel Usługodawcy, uprawniony jest do zablokowania możliwości oddawania Głosów i umieszczania opinii dotyczących konkretnego Usługodawcy. W takim przypadku opisowi Usługodawcy towarzyszyć będzie informacja o zablokowaniu tych możliwości przez operatora Usługodawcy a Użytkownicy nie będą mogli oddawać Głosów ani umieszcza opinii dotyczących tego Usługodawcy w okresie trwania blokady. Wszystkie Głosy oddane i opinie umieszczone przed zablokowaniem pozostaną niewidoczne w Serwisie przez cały czas trwania blokady i staną się ponownie widoczne po jej zniesieniu.

X. Informacje o Usługodawcach

1. Rezerwacje dokonywane są zgodnie z procedurą i na warunkach zaakceptowanych przez Użytkownika w procesie rezerwacji.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w Serwisie, w szczególności dotyczące Usługodawców. Informacje dotyczące Usługodawców pochodzą w znacznej mierze od osób reprezentujących tych Usługodawców oraz ze źródeł powszechnie dostępnych. Administrator weryfikuje informacje budzące szczególne wątpliwości, jednakże nie jest do tego zobowiązany i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

3. Umieszczone w Serwisie informacje o Usługodawcach, jak również dotyczące ich Głosy w żaden sposób nie prezentują opinii Administratora.

4. Cenniki i inne informacje dotyczące warunków handlowych oferowanych przez Usługodawców nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

XI. Składania zapytań i rezerwacji usług noclegowych

1. Zapytanie o rezerwację

a. Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację usługi noclegowej wybierając elektroniczny System rezerwacji dostępny na www.majtur.pl oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.

b. Klient zainteresowany dokonaniem Rezerwacji Usługi realizowanej przez konkretnego Operatora w konkretnym Usługodawcy powinien, korzystając z interaktywnego formularza udostępnianego po wybraniu przy danym Ogłoszeniu opcji „rezerwuj” lub „zapytaj o możliwość rezerwacji” wskazać dane niezbędne do sprawdzenia możliwości świadczenia Usług w wybranym przez Klienta czasie i zakresie.

2. Potwierdzenie zapytania i ceny

a. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o usłudze noclegowej, całkowitej cenie usługi oraz wybranej formie płatności.

b. Założenie i posiadanie rezerwacji przez Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem z Dostawcą umowy o świadczenie usługi noclegowej.

c. Cena usługi noclegowej wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania.

d. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.

3. Złożenie zamówienia usługi noclegowej

a. Użytkownik może dokonać złożenia zamówienia pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zamówienia, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami ustalania ceny usługi dotyczącymi wybranego przez Użytkownika obiektu oferującego usługę.

b. Zrozumienie warunków rządzących danym cennikiem pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszej cenowo usługi, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji zamówienia.

c. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji Cloud Sp. z o.o. może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem Cloud Sp. z o.o. nie odpowiada za skuteczne przyjęcie rezerwacji przez dostawcę, zgodnie z treścią dokonanego zgłoszenia.

d. Każda rezerwacja/zgłoszenie jest przekazywane Cloud Sp. z o.o. w imieniu Użytkownika do danego dostawcy jako deklaracja zamówienia.

e. Dostawca ma prawo do anulowania rezerwacji w przypadku nie zgłoszenia się w dniu rozpoczęcia usługi w obiekcie oferującym usługę. Czas i warunki anulacji określają szczegółowe warunki rezerwacji obiektu oferującego usługę.

4. Wydrukowane przez Użytkownika, otrzymane na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia rezerwacji, wraz z dokonaną w terminie wymaganą ewentualnie opłatą stanowi zamówienie usługi noclegowej.

XII. Warunki anulowania rezerwacji

1. Rezerwacja zakwaterowania podlega polityce rezygnacji przedstawionej na stronie rezerwacji danego dostawcy.

2. 2.W celu uniknięcia nadużyć w Systemie Rezerwacji i nieobciążania dostawców fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd rezerwacjami, Cloud Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania w poszczególnych przypadkach niegwarantowanych rezerwacji, o ile nie ma możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem pod wskazanym przez niego numerem telefonu. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie do skorzystania z usługi noclegowej.

3. Zapis powyższy stosuje się także w sytuacji, w której Cloud Sp. z o.o. poweźmie informację, iż z adresu e-mail podanego przez Użytkownika dokonywano w przeszłości wielu rezerwacji, które nie zostały wykorzystane lub, gdy zapytania zwrotne wykonywane tą drogą przez Cloud Sp. z o.o. pozostają bez odpowiedzi.

4. Aby zapobiec anulowaniu rezerwacji wskutek podejrzenia, że dana rezerwacja została dokonana z umyślnym zamiarem jej niewykorzystania, Użytkownik ma możliwość dokonania rezerwacji gwarantowanej przez podanie numeru swojej karty płatniczej.

XIII. Odpowiedzialność Użytkownika za korzystania z Systemu Rezerwacji

1. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, oraz przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.

2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, oraz złożenia rezerwacji i zakupu na dostępne w portalu usługi opisane w niniejszym Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej.

4. Działania naruszające postanowienia powyższe będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.

XIV. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli czynności Administratora przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Użytkownika i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi informacjami wskazanymi przez Cloud Sp. z o.o. niezbędnymi do należytego rozpatrzenia reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. W przypadku reklamacji pisemnych odpowiedź może być udzielona na adres korespondencyjny Użytkownika z którego nadesłano reklamację.

XV. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Cloud Sp. z o.o. zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

3. Cloud Sp. z o.o. nie gwarantuje ponadto, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Systemie wyszukiwania rezerwacji inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System. Taka gwarancja nie będzie też miała zastosowania do przeszłości. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub innych usług.

XVI. Ochrona danych osobowych

1. Poprzez rejestrację Użytkownika w Systemie Rezerwacji dane osobowe Użytkownika zostają umieszczone w bazie Cloud Sp. z o.o.

2. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.majtur.pl Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do właściwych obiektów noclegowych lub innych operatorów właściwych.

3. Użytkownik, korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych.

4. Dokonując zapytania o rezerwację Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone w bazie danych Cloud Sp. z o.o. służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowania ze strony Klientów. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, a także danych osób, z którymi zamierza odbyć podróż, niezbędnych dla Systemu Rezerwacji do podjęcia czynności wyszukiwawczych i rezerwacyjnych.

5. Cloud Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez www.majtur.pl. Taka informacja będzie traktowana przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu stosownych przepisów.

6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez wysłanie na adres mailowy oświadczenia woli rezygnacji.

7. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i inne przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji.

8. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji oraz ich usunięcia.

XVII. Baza danych

1. Wyłączne prawo do bazy danych obiektów noclegowych oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.).

2. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości.

3. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do wyszukiwania, za pomocą wyszukiwarek udostępnionych w ramach Serwisu, poszczególnych elementów bazy danych, oraz następnie ich kopiowania na potrzeby własne.

4. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych - Administratora.

5. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z „robotów” ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych.

6. W wypadku stwierdzenia, że osoba pobierająca dane lub wtórnie wykorzystująca w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, Administrator zastrzega sobie prawo powiadomienia uprawnionych organów, w tym organów ścigania.

7. Administratorowi przysługuje prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty odszkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści.

8. Nieuprawnione wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentów w działalności gospodarczej może również stanowić naruszenie innych stosownych przepisów.

9. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, niezbędny jest kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.

XVIII. Formy płatności

1. W przypadku gdy płatność za usługę ma być dokonana przez przybyciem do obiektu bezpośrednio na rzecz dostawcy, oferta zawiera szczegółowe dane niezbędne do dokonania stosownych opłat.

2. Po dokonaniu zapłaty (obciążenie karty, dokonanie przelewu, zapłata gotówką) i jej zaksięgowaniu system automatycznie stworzy i prześle na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej voucher potwierdzający zakup usługi hotelowej.

3. Voucher stanowi dowód zakupu usługi noclegowej, którym Użytkownik winien legitymować się w momencie skorzystania z ww. usługi.

XIX. Przerwy techniczne

1. W celu rozwijania i doskonalenia Serwisu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Administrator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

XX. Postanowienia dodatkowe

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii

2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografii z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siłą wyższą.

6. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania w Serwisie informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

9. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez osoby do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

XXI. Warunki techniczne

1. Korzystanie z Systemu Rezerwacji jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych

a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

c. Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2. System Rezerwacji wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny przez Użytkownika, koniecznych do:

a. utrzymania sesji Użytkownika,

b. dostosowania witryny do potrzeb Klientów,

c. tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny i poszczególnych Usługodawców.

XXII. Postanowienia końcowe

1. Cloud Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu. Wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie internetowej. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu innych usług turystycznych.

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może poinformować o tym Administratora, co spowoduje likwidację Konta i Profilu Użytkownika.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).

Regulamin z dnia: 3 maja 2015 roku.